Barion Pixel

1. Bevezető rendelkezések 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljes körűen szabályozza a Malia Group Korlátolt Felelősségű Társaság; adóazonosító: 27189001-1-13; cégjegyzékszám:13-09-214316; statisztikai szám: 27189001-4775-113-13 (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett, a www.shopbymalia.com honlapon elérhető webáruház felhasználásának, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

1.1.   Az webáruházban vásárló ügyfeleket egységesen kezeljük, és azonos juttatásokban részesítjük őket,természetes személyek, akár jogi személyek (a  továbbiakban: Ügyfél). Ennélfogva jelen ÁSZF valamennyi a webáruházban vásárlónkra érvényesek.

2. Általános és értelmező rendelkezések

A webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban „Ügyfél”) között. A szerződés az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződésekre vonatkozó szabályok a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján minősül szerződésnek, melynek tartalma kizárólag elektronikusan kerül iktatásra és archiválásra és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A Ügyfél a webáruház honlapján történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak 

valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.1.  Az ÁSZF hatálya

2.1.1.    Az ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és a Ügyfél, mint vevő között, a webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel létrejött minden jogviszonyra. 

2.1.2.    Az ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató, mint eladó és a Ügyfél, mint vevő között létrejött adásvételi, valamint a szállítási jogviszony feltételeit.

2.1.3.    Az ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és a Ügyfél, mint vevő közötti valamennyi, Magyarország területén létrejött jogügyletre.

2.1.4.    Az ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy az egyes Ügyfelek vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg válnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, vagy módosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

2.2.  Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét kötelezően közzéteszi a www.shopbymalia.com webáruház honlapján, amely így bármely ügyfele számára hozzáférhető, nyilvános.

Az ÁSZF egyoldalú módosítására a Szolgáltató időkorlátozás nélkül jogosult – a jogszabályban meghatározott kivételekkel,korlátlanul jogosult– mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági, szolgáltatási körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti igény, a Szolgáltatásra (pl.: kiegészítő szolgáltatások, kapcsolódó eljárások, a teljesítésben közreműködők), illetőleg a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek, valamint a technológia (pl.: termékekkel kapcsolatos jellemzők, fogalomhasználat) megváltozása indokolttá teszik.

A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal www.xy.hu honlapon kivonatolt formában a változások szövegét közzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a felek számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre.

Az ÁSZF elfogadásával a már regisztrált, valamint a regisztráció nélkül megrendelést leadó felhasználó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által egyoldalúan módosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3.  Fogalom meghatározások

2.3.1.    Szolgáltató: jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltató Malia Group Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2049 Diósd IV. Béla Király Utca 37.); adóazonosító: 27189001-1-13; cégjegyzékszám:13-09-214316; statisztikai szám: 27189001-4775-113-13

2.3.2.    Ügyfél: jelen ÁSZF vonatkozásában megrendelő az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

2.3.3.    Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.shopbymalia.com honlapon található webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja.

2.3.4.    Termék: mindazon áruk, amelyek a Szolgáltató termékkatalógusában szerepelnek, illetve webáruházában elérhetőek, amelyek szállítását a Szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.

2.3.5.    Honlap: www.shopbymalia.com a Szolgáltató által működtetett webáruház honlapja, melyen keresztül Megrendelő kizárólag elektronikus úton adhatja le megrendelését.

3. A szolgáltatás igénybevétele

3.1.  Regisztráció

Ügyfél a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Ügyfél köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Ügyfél személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási, illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. 

3.2.  A megvásárolható termékek köre

A webáruházban a Szolgáltató által forgalmazott különböző kategóriájú kozmetikai és szépségápolási termékek, és egyéb kozmetikumok kaphatók. A termékekhez tartozó adatlapok részletes leírást tartalmaznak a termékekről, azok alapvető tulajdonságairól és felhasználásáról.

A Szolgáltató szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek kizárólag ellenőrzött gyártótól illetőleg forgalmazótól beszerzett, kiváló minőségű, minden esetben eredeti termékek.

Szolgáltató a webáruházban közzétett, a termékekről készített képeket képek illusztrációs célokat szolgálnak és az egyes termékek csomagolása eltérhet a honlapon látottaktól.

3.3.  Megrendelés

A megrendelések leadása a regisztrációt követően, valamint előzetes regisztráció nélkül is, kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, a www.shopbymalia.com honlapon található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges.

A megrendeléssel a Megrendelő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást, valamint, hogy a megrendelés körében tett nyilatkozata (így a „Megrendelés” gomb megnyomása) fizetési kötelezettséget von maga után.

A termékeket csak háztartási fogyasztásra jellemző mennyiségben szállítja a Szolgáltató. Különleges esetekben (különösen árengedmények és kiárusítások esetén) jogosult a Szolgáltató meghatározni az általa kiszállítható áruk legnagyobb mennyiségét.

3.4.  A termékek rendelkezésre állása

A Szolgáltató a megrendelést követően azonnal automatikus értesítést küld a megrendelés fogadásáról. A megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a megrendelést. 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Ügyfél részére, mert nem a megfelelő gondossággal adta meg az ügyfél saját személyes adatait, e-mail címét, illetve az e-mail fiók tárhelyének tartalma más technikai probléma miatt számára nem hozzáférhető.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató a rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozza meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés minimális mennyiségét meghatározni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes termékek, illetve termékcsoport vonatkozásában meghatározza az adott Megrendelő által megvásárolható maximális mennyiséget, mely a korlátozás ténye minden esetben feltüntetésre kerül a termék, illetve termékcsoport saját oldalán.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatáson, a webáruházban elérhető termékek körén, illetőleg azok árain bármikor módosítson. 

3.5.  Kiszállítás, szállítási díjak

Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a webáruházon keresztül leadott, és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés esetén a Ügyfél által meghatározott mennyiségű terméket becsomagolja, és a Ügyfél  által választott szállítási módnak megfelelően a megjelölt címre szállítja, és ott a Ügyfél – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére átadja.

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, vagy postai küldeményként történik, illetőleg a Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termékek csomagponton történő személyes átvételére. 

A termék kiszállításának vállalt határidejét Szolgáltató a webáruházban feltünteti. A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

3.6.  Fizetési módok

A Szolgáltató a Ügyfél által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki, melyet a Szolgáltató részére számlázási szolgáltatást nyújtó szerződött partnere juttatt el közvetlenül a Ügyfél részére e-mailben, a Ügyfél által nyomtatható formában.

A termékek forintban meghatározott árát a Szolgáltató a honlapján feltünteti. Az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult a termékek árát bármikor egyoldalúan módosítani.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:

 1. PayPal fiók útján történő fizetéssel;
 2. Online bankkártyás fizetéssel; Stripe
 3. Közvetlen banki átutalással.
 4. Utánvéttel

3.7.  Szavatosság

3.7.1.    Kellékszavatosság

A Szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Ügyfél elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Szolgáltató kifejezetten szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek minden esetben eredeti termékek. 

A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a megrendelés után az Ügyfél részére történő szállítás következménye. A Ügyfél hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:

A Ügyfél szavatossági igényként elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül a Ügyfélnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz.

Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Ügyfélnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Ügyfél – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Ügyfél a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Szolgáltató e-mailben vagy szöveges üzenetben tájékoztatjuk panasza feldolgozásáról, különösen a beérkezéséről, elfogadásáról vagy elutasításáról. 

A Megrendelő a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Ügyfél felelős.

 

3.7.2.    Termékszavatosság 

A szavatosság tekintetében egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

3.7.3.    Jótállás

A Szolgáltató az Ügyfél, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében a jogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal. A jótállás időtartama egy év, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

3.8.  Elállási jog

Az Ügyfelet a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az Ügyfél  elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az Ügyfél elállási jogát a (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)  által meghatározott határidőn belül a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. Az Ügyfél elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi.

A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül – banki átutalás útján – visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Figyelemmel a Szolgáltató által a webáruházban kínált termékek jellegére, a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy egészségvédelmi és higiéniai okokból a termék(ek) átadást követő felbontását követően elállási jogát nem gyakorolhatja a webáruházban mindenkor elérhető parfümök, kozmetikai termékek – ideértve a bőrápolási termékeket is –, sminktermékek, fog-, illetve szájápolási termékek vonatkozásában.

A Megrendelő elállási jogának fentiek szerinti korlátozása, illetve kizárása nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában – a törvényi előfeltételek fennállása esetén – szavatossági jogait gyakorolja.

A Megrendelő az őt megillető elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Amennyiben a Megrendelő elállási jogát gyakorolni kívánja, úgy a Szolgáltató a Megrendelő erre vonatkozó írásos kérelme esetén megküldi a Megrendelő részére az erre szolgáló nyilatkozat-mintát, melynek kitöltésével a Megrendelő elállási jogát gyakorolhatja.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések alapján nyújtott elállási mintatájékoztató jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

3.9.  Panaszkezelés

3.9.1.    Panasz benyújtása a Szolgáltatóhoz

Ügyfél a rendelés elküldését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A Szolgáltató általi visszaigazolást követően Megrendelő kizárólag Szolgáltató felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.

Az Ügyfél köteles a csomagot kézbesítéskor, illetve átvétel során megvizsgálni és a terméken, illetve a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

A panasz továbbítására lehetőség van  info@shopbymalia.com e-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a Magyarország, 2049 Diósd IV. Béla Király Utca 37.  számra továbbított levélben, valamint szóban, telefonon a 06 70 948 0475 számon.

A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága esetén orvosolja. 

3.9.2.   Békéltető Testülethez fordulás joga

A Megrendelő panaszának elutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Weboldal: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Megrendelő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a http://www.bekeltet.hu/6-Elerhetoseg oldalon érheti el.

3.10.    Szolgáltató felelősségvállalása

Szolgáltató vállalja, hogy a webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések, illetőleg a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett információk körében az ott megjelölteket magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítéséért minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan vis maior  jelegű akadályba (pl.: árvíz, földrengés, stb.) ütközik, úgy az Ügyfelet ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

A webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

3.11.   Ügyfél felelősségvállalása

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált Ügyfél esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Ügyfél a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

Ügyfél kijelenti, hogy az általa a regisztráció, valamint a megrendelés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, vállalja továbbá, hogy az általa leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek) átvételéről és ellenértéke megfizetéséről gondoskodik, az általa a megrendelés során megadott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően. 

3.11.1  Amennyiben a kiszállítás a Ügyfél hibájából meghiúsul, az ebből eredő esetleges többletköltségeket Ügyfél köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

4. Egyéb rendelkezések

4.1.   A Szolgáltató adatai

Név: Malia Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla Király utca 37.

Adószám: 27189001-1-13

Statisztikai szám: 27189001-4775-113-13

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 70 948 0475

A szerződés nyelve: magyar

A megállapodás kötése magyar nyelven történik, és Magyarország törvényeinek hatálya alá tartozik.

4.2.  Joghatóság és illetékesség kikötése

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

4.3 ÁFA

Minden termék és szolgáltatás ára tartalmazza a megrendelés idején hatályos áfát. Amennyiben az áfa mértéke módosul az adásvételi szerződés megkötése előtt vagy a termékek kiszállítása előtt, az Ügyfél köteles a választott fizetési módot figyelembe véve minden vételár alulfizetését rendezni, vagy az Szolgáltató azonnal értesíti e-mailben az Ügyfelet, hogy az Szolgáltató hol tudja visszafizetni a vásárlónak az esetleges vételár túlfizetést. 

Jelen ÁSZF 2019. október 1. napjától annak visszavonásáig hatályos.

Melléklet

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1….) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2…). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3….)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4…..)

(5 ….)

(6 ….)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1…..) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 3. c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2…..) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3…..) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4…..) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5…..) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

 1. a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

 1. b) illessze be a megfelelőt:
 2. ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy
 3. bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy
 4. bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”, vagy
 5. bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

 1. c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6…..) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”