Barion Pixel

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A byMalia INSTAGRAM nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a byMalia – Malia Group Kft. ; a továbbiakban:. Szervező.
A játék lebonyolítását a byMalia – Malia Group Kft. ; a továbbiakban:. Lebonyolító látja el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját Instagram profillal (a továbbiakban: ”Instagram profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. A játékos követi (follow) a @shopbymalia (https://www.instagram.com/shopbymalia/) Instagram oldalát , továbbá belikeolja az utolsó 3 bejegyzést a @shopbymalia Instagram oldalon, valamint kommentben megjelöl 3 másik Instagram profilt.

2.1.2. A válasz megadásával a hozzászólásban elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

2.2.  Egy Játékos 1 komment megadására feltöltésére jogosult.

2.3.  A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító  személy Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok az Instagram regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése, stb.) Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Játékosok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Játékosok számítógépes rögzítésre nem kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal részt vevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a Játékosokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Instagram profiljukon keresztül vettek részt a Játékba. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2024. január 22. napján 14:00 óra 00 perctől 2024. január 31. napján éjfélig tart.

  1. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYEREMÉNYEK

4.1. A Játékosok feladata a következő:

(1.) A játékos kövesse (follow) a @shopbymalia (https://www.instagram.com/shopbymalia/) Instagram oldalát; és

(2.) likeolja be az utolsó 3 bejegyzést a @shopbymalia Instagram oldalon

(3.) kommentben megjelöl 3 további Instagram profilt

A Játékos Instagram oldalának valósnak és publikusnak kell lenni ahhoz, hogy a Szervező/Lebonyolító a Játékszabályzat alapján ellenőrizhesse hitelességét.

Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki a fenti 3 pontot teljesíti.  A játék időtartamán kívüli résztvevők nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

4.2. A nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kiosztásra.

Szervező a sorsoláson összesen 1 (egy) db nyertest sorsol ki valamint 3 (három) db tartaléknyertest.

A sorsolások időpontjai: 

A nyertes kisorsolása 2024. február 1-jén,  véletlenszerű gépi sorsolással történik.

Eredményhirdetés 2024. február 1-jén, este 18.00 órakor a @shopbymalia (https://www.instagram.com/shopbymalia/) Instagram oldalán történik.

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 2049 Diósd, IV. Béla Király u. 37.).

4.3.  Nyeremény: A Játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:

összesen 1 (egy) db 30.000 Ft értékű byMalia vásárlási utalványt. 

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

  1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.3 pontjában meghatározott nyeremények esetén a nyertes Játékost privát Instagram üzenetben (a továbbiakban: ”Értesítés”) értesíti. A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni a shopbymalia Instagram oldalnak küldött Instagram privát üzenetben és a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, életkor, e-mail cím, telefonszám) pontosan megadni. A Lebonyolító a visszaigazolást követően 3 munkanapon belül tisztázza a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. Ha a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5.2. A Nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes Játékos által megadott e-mail címre juttatja el a Szervező nevében a Lebonyolító a visszaigazolást követő 1 héten belül. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a  visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy  egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

  1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező/Lebonyolító https://shopbymalia.com/adatvedelmi-szabalyzat/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója szerint kerül sor.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Játékban részvevő Nyertes hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a Játékos (posztolás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.  Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a shobymalia Isntagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Meta, valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8.  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.